28.07.2022

Jeśli samochód w firmie użytkowany jest wyłącznie do działalności gospodarczej, istnieje możliwość wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa. Pozwala to zaliczyć wydatki związane z użytkowaniem pojazdu do kosztów uzyskania przychodów, a tym samym zmniejszyć podstawę opodatkowania i płacić niższe podatki. Należy jednak pamiętać, że jeśli zdecydujemy się samochód ten sprzedać, konieczne będzie dopełnienie obowiązków podatkowych.

Samochód firmowy używany jest przez przedsiębiorców do prowadzenia biznesu – np. dojazdów do kontrahentów, przewozu towarów, zakupów itd. Przedsiębiorcy, którzy wprowadzili samochód do ewidencji środków trwałych, muszą pamiętać, że stanowi on tym samym składnik majątku firmowego. Dlatego przy sprzedaży otrzymane z tego tytułu środki będą stanowiły przychód w firmie. Oczywiście wiąże się to z koniecznością odprowadzenia od transakcji sprzedaży podatku dochodowego oraz podatku VAT.

Wprowadzenie pojazdu do ewidencji środków trwałych pozwala przedsiębiorcy obniżyć podatek dochodowy do zapłaty poprzez dokonywane odpisy amortyzacyjne, czyli stopniowe ujęcie ceny nabycia (ustalonej wartości początkowej) w kosztach firmowych. Jeśli mieliśmy nowe auto ponad pięć lat, to jego wartość księgowa wynosi... 0 zł, ponieważ amortyzacja jest pięcioletnia. Natomiast jeżeli chcemy samochód sprzedać np. po trzech latach – wtedy ta wartość księgowa samochodu firmowego zmniejsza się – w stosunku wartości pierwotnej – o 60%, ponieważ roczna amortyzacja wynosi 20%. Obniżenie wysokości podatku dochodowego umożliwia również zaliczenie wydatków na paliwo i eksploatację pojazdu do kosztów uzyskania przychodów.

Z drugiej jednak strony sprzedaż samochodu firmowego oznacza konieczność wykazania przychodu z tego tytułu, podlegającego opodatkowaniu stawką podatku odpowiednią dla stosowanej przez przedsiębiorcę formy rozliczenia działalności.

Przekazanie samochodu na cele prywatne przedsiębiorcy

Co do zasady nie ma możliwości uniknięcia wykazania przychodu z działalności przy sprzedaży samochodu firmowego. Jest pewien wyjątek od tej reguły, mianowiciewyprowadzenie pojazdu z majątku firmowego i przekazanie go na cele prywatne (nie są tutaj wymagane szczególne formalności — wystarczy stosowne oświadczenie). Po takiej operacji jednak zsprzedażą samochodu przedsiębiorca – obecnie już jego prywatny właściciel – powinien odczekać aż 6 lat. Jeśli uczyni to wcześniej, sprzedaż spowoduje powstanie przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a tym samym konieczność zapłaty podatku dochodowego.

Sprzedaż samochodu firmowego a opodatkowanie podatkiem VAT

Każdy czynny podatnik VAT sprzedający pojazd stanowiący środek trwały w działalności, jest zobligowany do opodatkowania transakcji podatkiem VAT. Przy sprzedaży stosuje się 23% stawkę VAT – bez względu na to, czy przy nabyciu przysługiwało nam całościowe, czy częściowe odliczenie VAT.

Zwolnienie z opodatkowania sprzedaży pojazdu firmowego

podatkiem od towarów i usług transakcji przysługuje jedynie wówczas, gdy przy nabyciu pojazdu przedsiębiorca nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, samochód używany był w działalności wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Jeżeli sprzedaż samochodu nastąpi przed upływem 5 lat (lub 12 miesięcy – w przypadku, gdy wartość samochodu nie przekracza 15 tys. zł), pociąga to za sobą dodatkowo konieczność dokonania korekty podatku VAT naliczonego.