Częstym tematem pojawiającym się w mediach jest istniejąca luka podatkowa w podatku od towarów i usług. Ustawodawca wprowadza coraz to nowe mechanizmy zwalczania tej luki, a najnowszym pomysłem jest split payment czyli mechanizm podzielonej płatności.

Split payment – podstawowe informacje

Nowa regulacja w polskim systemie prawnym wejdzie w życie od 1 lipca 2018 r. (art. 180a i nast. ustawy o Vat) i już budzi liczne wątpliwości wśród przedsiębiorców. Mechanizm ten nie jest polskim wymysłem, gdyż obowiązuje już w kilku unijnych krajach. Komisja Europejska również nie wyklucza stosowana tej procedury w szerszym zakresie w przyszłości.

Spilt payment to mechanizm podzielonej płatności, czyli nabywca towarów lub usług dokonuje zapłaty w dwojaki sposób: kwota netto jest przelewana na tradycyjny rachunek bankowy sprzedawcy, natomiast kwotę Vat należy wpłacić na specjalny rachunek bankowy Vat sprzedawcy.

Należy pamiętać, że o zastosowaniu tego mechanizmu decyduje tylko i wyłącznie nabywca – sprzedawca nie ma żadnej możliwości, aby zablokować decyzję o wykorzystaniu split payment.

Jak wykonać przelew na rachunek Vat

Poprzez odpowiednie przepisy banki oraz SKOKi zostały zobowiązane do utworzenia dla przedsiębiorców odpowiednich rachunków Vat. Następnie zgodnie z przepisami ustawy o Vat banki lub SKOKi są zobowiązane do udostępnienia komunikatu przelewu, przeznaczonego do dokonywania płatności, w ramach którego podatnik jest zobowiązany wskazać kwotę całości lub części podatku Vat, kwotę odpowiadającą całości lub części wartości sprzedaży brutto, numer faktury, NIP dostawcy towaru lub usługodawcy. Gdy dokonywany jest zwrot całości lub części zapłaty (np. z powodu opustów, obniżek cen, zwrotu towarów) w miejsce NIPu dostawy i usługodawcy należy wpisać NIP nabywcy lub usługobiorcy.

Dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunku Vat

Nie jest tak, że podatnik został definitywnie pozbawiony środków zgromadzonych na rachunku Vat. Może on w każdej chwili wystąpić z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o przekazanie środków zgromadzony na rachunku Vat, wskazując we wniosku kwotę do przekazania. Organ podatkowy wydaje postanowienie w tym zakresie w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku, informując o tej możliwości bank lub SKOK.

Jednak jeśli rozstrzygnięcie jest negatywne, naczelnik wydaje decyzję o odmowie przekazania środków zgromadzonych na rachunku Vat. Taka decyzja może być wydana w ściśle określonych przypadkach. Gdy podatnik posiada zaległości podatkowe w podatku – w wysokości odpowiadającej zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, istniejącej na dzień wydania decyzji. Ponadto do wydania decyzji o odmowie dochodzi, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane (np. gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań z tytułu podatku lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję zobowiązań z tytułu podatku) lub wystąpi zaległość podatkowa w podatku lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Stan prawny: 2018.07.01