18 listopada 2021 r. w Doradztwie Podatkowym Graczyk s.c odbyło się trzygodzinne szkolenie online dotyczące Polskiego Ładu i wynikających z nowych regulacji zmian dla Klientów oraz Przedsiębiorców.

Celem szkolenia było podkreślenie najbardziej kluczowych, czekających nas
w najbliższym czasie zmian – z perspektywy osoby prowadzącej działalność gospodarczą, pracodawcy i podatnika. W trakcie szkolenia prezentowano, jak wielu obszarów zmiany te dotyczą, jakie są ich skutki dla budżetów firm, a także wskazano możliwe działania zmniejszające nowe obciążenia podatkowe.

Szkolenie prowadził Dariusz Graczyk – doradca podatkowy, współwłaściciel Kancelarii Podatkowej GRACZYK s.c.

Polski Ład, to nie tylko największa reforma podatków. Poniżej przedstawiamy kilka kwestii dotyczących przedsiębiorców – zwracając jednocześnie uwagę, iż zmiany podatkowe stanowią jeden z wielu elementów wdrażanej od stycznia 2022 roku reformy życia gospodarczego.

1. Składka zdrowotna – dla przedsiębiorców wysokość zależna od formy opodatkowania oraz dochodu lub przychodu

Podatkowe przepisy Polskiego Ładu gruntownie zmieniają zasady naliczania składki zdrowotnej oraz jej wysokość. Równocześnie pozbawiają przedsiębiorców i pracowników prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego, co automatycznie wpływa na realny wzrost obciążeń fiskalnych. W nowych przepisach „znika” 9-procentowa składka na ubezpieczenie zdrowotne, liczona od stałej podstawy w dotychczasowej zryczałtowanej dla przedsiębiorców kwocie (381,81 zł miesięczne). Od stycznia 2022 roku składka będzie uzależniona od wysokości dochodu/przychodu. Zostają wprowadzone odmienne reguły dla różnych form opodatkowania oraz wskazane nowe osoby w firmie objęte tym obowiązkowym ubezpieczeniem.

2. Zmiany CIT-u estońskiego

Estoński CIT, który zastąpił klasyczny CIT, polega na przesunięciu w czasie momentu powstania zobowiązania podatkowego. W uproszczeniu: spółka nie płaci CIT od osiągniętego dochodu (zysku), a moment opodatkowania zostaje przesunięty do wypłaty tego zysku do wspólnika. Zabieg ten zwiększa pulę środków, jakimi dysponuje podatnik. Obecnie estoński CIT jest dostępny tylko dla spółek kapitałowych (akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością), a po zmianach będą mogły go wybrać także spółki osobowe (komandytowe i komandytowo-akcyjne). Nastąpi również obniżenie stawek estońskiego CIT – dla małych podatników 10% (wcześniej 15%), a dla pozostałych podatników 20% (wcześniej 25%) oraz zlikwidowany zostaje obowiązek nakładów inwestycyjnych przez podatników.

3. Obniżenie kwoty rozliczeń gotówkowych między firmami

Fiskus ogranicza firmowe wydatki za gotówkę. Istniejący od kilku lat limit 15 tys. zł dotyczący transakcji między firmami (B2B) od stycznia 2022 roku zostaje obniżony niemal dwukrotnie – tj. do 8 tys. zł. Przedsiębiorca, który pomimo zakazu, przekaże kontrahentowi płatność w gotówce dla transakcji opiewającej na kwotę powyżej 8 tys. zł, nie będzie mógł zaliczyć kwoty takiej transakcji do kosztów uzyskania przychodu.

4. Wprowadzenie zakazu przyjmowania gotówki powyżej 20 tys. zł od konsumentów

Przepisy Polskiego Ładu wprowadzają zupełnie nowy limit dla obrotu gotówkowego – na rzecz firmy przez konsumenta. Limit dla takich płatności konsumenckich wyniesie 20 tys. zł. Od stycznia 2022 roku przedsiębiorcy będą musieli również zapewnić swoim klientom możliwość płacenia drogą elektroniczną, czyli za pośrednictwem terminala, telefonu lub przelewu.

5. Nabycie sprawdzające – nowe narzędzie fiskusa

Polski ład wprowadza instytucję tzw. „nabycia sprawdzającego”, polegającej na nabyciu towarów lub usług w celu weryfikacji wywiązywania się przez sprawdzanego
z obowiązków
określonych przepisami prawa podatkowego, w zakresie:

1) ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej,

2) wydawania nabywcy paragonu fiskalnego.

Do dokonania nabycia sprawdzającego uprawnieni będą „sprawdzający”, którymi mogą być osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej KAS i funkcjonariusze pełniący służbę w urzędach celno-skarbowych.

6. Nielegalne zatrudnienie – pakiet sankcji za nielegalne zatrudnienie

Nowe regulacje Polskiego Ładu dotyczą również przedsiębiorców, którzy starają się zmniejszyć koszty zatrudnienia poprzez tzw. „płacenie pracownikom pod stołem”. Polski Ład ma wyeliminować ten proceder za pomocą przepisów uszczelniających, które niejako odwracają dotychczasową sytuację – ściągają bowiem z pracownika konsekwencje nielegalnego zatrudnienia i przenoszą je na pracodawcę. Pracodawca, który będzie zatrudniał pracowników niezgodnie z prawem, od stycznia 2022 roku musi liczyć się z tym, że zostanie ukarany sankcjami: m.in. karno-skarbowymi, przepisaniem dodatkowego przychodu z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia oraz składek ZUS (będzie zobligowany do opłacenia w całości składek na ubezpieczenie społeczne, a wypłacone wynagrodzenie nie będzie wliczone do kosztów). Nowe sankcje dotyczą również braku zgłoszenia pracownika do ZUS w terminie.

7. Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych

Zmiany wyłączają możliwość amortyzacji nieruchomości mieszkalnych – obowiązkowo od 2023 roku, pod pewnymi wyjątkami. Wprowadzona reguła zwiększa znaczenie ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania najmu prywatnego.

8. Opodatkowanie ryczałtem

Ze względu na preferencyjną wysokość składki zdrowotnej, liczonej od wysokości przychodów, warto przeanalizować i wyliczyć obciążenia budżetowe (podatek i składki ZUS) dla tej formy opodatkowania. Składka zdrowotnw tym przypadku ustalona będzie w stałej wysokości w zależności od osiągniętych przychodów. Zliberalizowanie przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem zryczałtowanym zostało wprowadzone od stycznia 2021 r. – obowiązuje nowy, znacznie wyższy limit, rozszerzony został także katalog wolnych zawodów uprawnionych do wyboru opodatkowania ryczałtem (m.in. lekarze, informatycy, adwokaci). Obecnie tylko kilka branż jest wyłączonych z możliwości skorzystania z tej formy opodatkowania (m. in. apteki, kantory walut). Polski Ład obniża stawki ryczałtu dla niektórych branż. Z niższej stawki ryczałtu ewidencjonowanego skorzystają m.in. medycy, informatycy i architekci. Przy niskich kosztach prowadzenia JGD ta forma opodatkowania wydaje się najkorzystniejsza.

9.Nowe zasady raportowania do ZUS

Polski Ład wprowadza nowe obowiązki w zakresie wysyłania co miesiąc informacji
o wszystkich osobach zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego (niezależnie
od tego, czy mieli wypłacone wynagrodzenia) oraz zasady comiesięcznego raportowania do ZUS dla wszystkich przedsiębiorców przez podawanie wartości przychodów, dochodów oraz form opodatkowania. ZUS dostaje nowe uprawnienia w zakresie kontroli podanych informacji i kwot.

Podsumowanie

Podatkowy Nowy Ład: kto straci, a kto zyska?

Program podatkowy Polskiego Ładu premiuje osoby o najniższych dochodach.

Wprowadza wyższą kwotę wolną od podatkuPIT, a także liczne zmiany podatkowe, których w całości nie sposób wymienić i wyjaśnić – konieczny w tej kwestii jest kontakt ze specjalistą w zakresie księgowości/podatków.

Konsekwencje Polskiego Ładu będą takie, że wyraźnie „na plus” wyjdą podatnicy zarabiający poniżej średniej krajowej. Z drugiej strony na braku odliczenia składki zdrowotnej tracić będą podatnicy zarabiający lub osiągający przychody (np. emeryci) już powyżej 4,1 tys. zł netto.

Zmiany zawarte w „Ustawie o Polskim Ładzie” są rewolucyjne, dotykają aż 26 aktów prawnych. Co prawda Ustawa została niedawno podpisana przez Prezydenta, lecz
w najbliższym czasie będzie wymagała
nowelizacji, doprecyzowania i objaśnień ze strony Ministerstwa Finansów, ponieważ zawiera wiele niejasności.

Przez ciągłe i bardzo istotne zmiany system podatkowy staje się nie tylko bardzo skomplikowany, ale także niestabilny, co zdecydowanie utrudnia przedsiębiorcom podejmowanie decyzji w ich własnych obszarach biznesowych. Wybranie już samej formy opodatkowania staje się coraz trudniejsze.

W najbliższym czasie, jako Kancelaria, zajmować się będziemy wyjaśnianiem Klientom szczegółów rozwiązań, odliczeń oraz spraw podatkowych.