Wchodząca w życie w dniu 1 lipca 2018 r. nowa regulacja dotycząca mechanizmu podzielonej płatności (split payment) nie jest obligatoryjna do zastosowania dla każdego podatnika. Warto jednak zastanowić się nad jej użyciem, gdyż ustawodawca wprowadził liczne zachęty. O szczegółach poniżej.

Split payment – na czym polega

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) polega na tym, że nabywca towarów lub usług dokonuje zapłaty w dwojaki sposób: kwota netto jest przelewana na tradycyjny rachunek bankowy sprzedawcy, natomiast kwotę Vat należy wpłacić na specjalny rachunek bankowy Vat sprzedawcy.

O tym czy ten mechanizm zostanie zastosowany, decyduje nabywca – sprzedawca nie ma żadnych możliwości, aby tę decyzję zablokować.

Korzyści z zastosowania split payment

Dobrowolność przy zastosowaniu split payment spowodowała, że ustawodawca umieścił w ustawach kilka regulacji zachęcających podatników do skorzystania z tego rozwiązania. Korzyści są następujące:

  • nie będzie miał zastosowania art. 112b ustawy o Vat – przepis przewiduje dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30%, gdy podatnik m.in. nie składa deklaracji podatkowej lub w złożonej deklaracji wykazał kwotę zobowiązania niższą od należnej czy też wykazał kwotę do zwrotu w wysokości wyższej niż należna;
  • nie będzie miał zastosowania art. 112c ustawy o Vat – przepis przewiduje dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100%, gdy podatnik m.in. posłużył się fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący, czy też dokumentują one czynności, które nie zostały dokonane albo podają kwoty niezgodne z rzeczywistością;
  • nie będą miały zastosowania art. 105a i nast. ustawy o Vat – przepisy o odpowiedzialności solidarnej – przepisy te przewidują odpowiedzialność solidarną nabywcy wraz z podmiotem dokonującym dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o Vat za jego zaległości podatkowe w części przypadającej na tę dostawę;
  • nie będzie miała zastosowania sankcja 150% z tytułu odsetek za zwłokę (art. 56b Ordynacji podatkowej) – do zaległości w podatku powstałej w wyniku złożonej deklaracji, w której podatnik wykazał kwotę podatku naliczonego, której co najmniej 95% wynika z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem naliczonym, które zostały zapłacone z użyciem split payment.

Powyższe korzyści nie będą jednak miały zastosowania, gdy podatnik wiedział, że faktura zapłacona z użyciem mechanizmu podzielonej płatności została wystawiona przez podmiot nieistniejący, że stwierdza czynności, które nie zostały dokonane, podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością, potwierdza czynności nieważne lub pozorne.

Korzyści dla dostawcy

Również dostawca, mając środki pieniężne na rachunku Vat, może skorzystać z dodatkowego rozwiązania. Jeśli podatek jest w całości płacony z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż określony dla zapłaty podatku, to należny do zapłaty podatek można obniżyć o wyliczoną kwotę. Skutkiem tego podatek do zapłaty jest mniejszy. W tym celu należy zastosować następujący wzór: S = Z x R x N/360, gdzie:
S – kwota, o którą obniża się podatek do zapłaty,

Z – kwota podatku do zapłaty wynikająca z deklaracji,
R – stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego obowiązująca na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku,
N – liczba dni od dnia, w którym zlecono przelew (z wyłączeniem tego dnia) do dnia określonego jako termin zapłaty podatku (włącznie z tym dniem).

Pozostałe informacje

Zgodnie z zapisem zawartym w prawie bankowym środki zgromadzone na rachunku VAT są wolne od egzekucji sądowej i administracyjnej.

Ponadto dla nabywcy decydującego się na mechanizm split payment pojawi się bardzo mocny argument, będący jedną z przesłanek dochowania należytej staranności, w przypadku gdyby jego kontrahent okazał się zamieszany w procedurę wyłudzenia Vatu. Tego argumentu będzie można użyć w momencie, gdy organ podatkowy zarzuci podatnikowi udział w karnym procederze.

Stan prawny: 2018.07.01