Wyróżniamy dwa rodzaje leasingu, z czego leasing operacyjny jest formą bardziej popularną. Jednak leasing finansowy (kapitałowy) ma swoje zalety. Warto poznać różnice między tymi formami.

Leasing – główne założenia

Leasing jest umową uregulowaną w kodeksie cywilnym, polegającą na tym, że finansujący (leasingodawca, przedsiębiorca) nabywa określony składnik majątkowy, aby przekazać go na czas oznaczony korzystającemu (leasingobiorcy) w zamian za odpowiednie opłaty (raty leasingowe).

Amortyzacja, koszty uzyskania przychodu

Obie umowy różnią się sposobem amortyzacji przedmiotu leasingu. W przypadku leasingu operacyjnego amortyzacji dokonuje leasingodawca, a kosztem podatkowym leasingobiorcy jest opłata wstępna, raty leasingowe oraz koszt wykupu na własność.

Z kolei leasing finansowy charakteryzuje się tym, że amortyzacji dokonuje korzystający, przez co raty amortyzacyjne są kosztem podatkowym. Dodatkowo kosztem są również odsetki od każdej raty leasingowej (cała rata leasingowa nie jest kosztem podatkowym).

Czas trwania umowy

Czas na jaki zawierane są omawiane umowy to kolejny element, który je różni. Umowa leasingu operacyjnego ze względów podatkowych jest zawierana na okres nie krótszy niż 40% tzw. normatywnego okresu amortyzacji środka trwałego, a jeśli chodzi o nieruchomości musi zostać zawarta na okres nie krótszy niż 5 lat. Wymagają tego przepisy PIT i CIT.

Leasing kapitałowy w tym zakresie nie daje żadnych ograniczeń.

Cel umowy leasingu

Korzystający w ramach leasingu finansowego używa przedmiot leasingu do dnia zakończenia trwania umowy, po czym własność przedmiotu leasingu przechodzi na niego. Leasing operacyjny nie zawsze kończy się wykupem na własność przedmiotu leasingu – jest to opcja, którą leasingobiorca może sobie zagwarantować w treści umowy.

Podatek Vat

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług również zaznaczyć należy różnice, a dotyczą one przedmiotu opodatkowania. Leasing operacyjny traktowany jest jako usługa, w związku z powyższym każda rata leasingowa jest powiększona o podatek Vat. Natomiast leasing finansowy został uznany za dostawę towaru, tak więc podatek Vat jest naliczany leasingodawcy w momencie zawarcia umowy.

Stawka podatku Vat przy leasingu finansowym jest ustalana w wysokości właściwej dla leasingowanego przedmiotu, a jeśli służy on czynnościom opodatkowanym, podlega on odliczeniu. Z racji tego że leasing operacyjny jest usługą, stosuje się stawkę podstawową.

Opłacalność leasingu kapitałowego

Mimo że leasing operacyjny jest częściej spotkany w praktyce, leasing kapitałowy należy rozważyć, gdy zakup przedmiotu leasingu odbywa się bez Vat lub ze stawką mniejszą niż podstawowa. Ponadto przedsiębiorca planujący odliczenie Vat w całości jednorazowo lub planujący dokonanie jednorazowej lub przyspieszonej amortyzacji powinien rozważyć leasing kapitałowy. Na tę formę leasingu jest również skazany ten, kto planuje krótki czas trwania umowy, np. 12-miesięczny, omijając tym samym ograniczenie obowiązujące przy umowie leasingu operacyjnego.

Stan prawny: 2018.10.10