W rozliczeniach PIT składanych za 2021 wykaz darowizn podlegających odliczeniu został rozbudowany w stosunku do poprzednich lat. Do możliwości odliczeń darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego i krwiodawstwo dodano darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19, a także na laptopy i tablety dla uczniów (wspomagających realizację nauki zdalnej).

Warto zaznaczyć, iż w przypadku darowizn „covidowych” nie ma ograniczenia uniemożliwiającego skorzystanie z ulgi przez osoby płacące podatek liniowy, które obowiązuje w przypadku „tradycyjnych” darowizn.

Przed podatnikami otwierają się zatem nowe możliwości odliczeń.

Epidemia COVID-19 postawiła publiczną służbę zdrowia przed trudnym problemem. Zwłaszcza w początkowym etapie jej rozwoju placówki medyczne, często nieprzygotowane do nowej sytuacji, alarmowały o trudnościach ze sprzętem, środkami ochrony przed zakażeniem itd. Aby zachęcić do wspierania instytucji zmagających się z epidemią, wprowadzono szereg regulacji pozwalających na skorzystanie z odliczeń podatkowych w przypadku darowizn na ich rzecz.

Komu przekazać można darowiznę?

Wyróżniono cztery grupy podmiotów, których obdarowanie uprawnia do preferencji:

  • podmioty wykonujące działalność leczniczą, wpisane do stosownego wykazu, Agencja Rezerw Materiałowych, Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych;

  • domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodki wsparcia, rodzinne domy pomocy oraz dom pomocy społecznej;

  • Fundusz Przeciwdziałania COVID-19;

  • organy prowadzące placówki oświatowe, organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego, Operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Co może być przedmiotem darowizny?

odniesieniu do szeroko pojętych podmiotów leczniczych, opiekuńczych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ustawodawca nie precyzuje przedmiotu darowizny, a jedynie jej cel. W tym przypadku chodzi o wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków (również społeczno-gospodarczych) tej choroby.

Inaczej uregulowano zakres przedmiotowy darowizn realizowanych na rzecz placówek oświatowych. Tutaj precyzyjnie wskazano, że chodzi o darowizny laptopów czy tabletów (kompletnych, zdatnych do użytku i wyprodukowanych nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania) – co ma wspomóc te instytucje w realizowaniu nauki zdalnej.

Kto jest uprawniony do odliczenia darowizn?

Wśród podmiotów uprawnionych do odliczenia wymienia się podatników opodatkowujących swoje dochody:

  • na zasadach ogólnych według skali podatkowej;

  • według podatku liniowego (19%);

  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ile można odliczyć?

Wysokość preferencji jest uzależniona od tego, w jakim okresie została przekazana darowiznawyższa jest w tych miesiącach, w których następował przyrost zachorowań na COVID-19 (od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2021 odliczyć można kwotę odpowiadającą 150 proc. wartości darowizny, natomiast w okresie od 1 kwietnia 2021 do końca miesiąca, w którym odwołany zostanie epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – odliczyć można kwotę odpowiadającą wartości darowizny).

Jakie warunki formalne należy spełnić?

Podatnik chcący skorzystać z odliczenia powinien zadbać o właściwe udokumentowanie darowizny. W przypadku darowizny pieniężnej będzie to dowód wpłaty na rachunek obdarowanego. W przypadku darowizny rzeczowej będzie to dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu (zazwyczaj umowa darowizny).

Odliczenie od zaliczki lub w zeznaniu rocznym

Darowiznę na walkę z COVID można odliczyć już na etapie obliczania zaliczki na podatek za dany miesiąc. Jeśli się tego nie zrobi, to z preferencji można skorzystać w zeznaniu rocznym.