Transport - nowinki w przepisach

Bądź na bieżąco z przepisami

Zapisz się do newslettera

ZAKAZ RUCHU W POLSCE W 2014 roku

Przypominamy o okresowych ograniczeniach ruchu na terytorium Polski. Zakazy dotyczą pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, na obszarze całego kraju w następujących dniach:
01 stycznia 2014 od 08:00 do 22:00 Nowy Rok
19 kwietnia 2014 od 18:00 do 22:00 dzień poprzedzający Wielkanoc
(Wielka Sobota)
20 kwietnia 2014 od 08:00 do 22:00 Wielkanoc
21 kwietnia 2014 od 08:00 do 22:00 Wielkanoc (drugi dzień)
30 kwietnia 2014 od 18:00 do 22:00 dzień poprzedzający 1 maja
01 maja 2014 od 08:00 do 22:00 Święto Państwowe ? 1 maja
02 maja 2014 od 18:00 do 22:00 dzień poprzedzający Trzeciego Maja
03 maja 2014 od 08:00 do 22:00 Święto Narodowe Trzeciego Maja
07 czerwca 2014 od 18:00 do 22:00 dzień poprzedzający Zielone Świątki
08 czerwca 2014 od 08:00 do 22:00 Zielone Świątki
18 czerwca 2014 od 18:00 do 22:00 dzień poprzedzający Boże Ciało
19 czerwca 2014 od 08:00 do 22:00 Boże Ciało
14 sierpnia 2014 od 18:00 do 22:00 dzień poprzedzający Wniebowzięcie NMP
15 sierpnia 2014 od 08:00 do 22:00 Wniebowzięcie Najświętszej
Maryi Panny(Matki Boskiej Zielnej)
31 października 2014 od 18:00 do 22:00 dzień poprzedzający Wszystkich Świętych
1 listopada 2014 od 08:00 do 22:00 Wszystkich Świętych
10 listopada 2014 od 18:00 do 22:00 dzień poprzedzający Święto Niepodległości
11 listopada 2014 od 08:00 do 22:00 Narodowe Święto Niepodległości
25 grudnia 2014 od 08:00 do 22:00 Boże Narodzenie
26 grudnia 2014 od 08:00 do 22:00 Boże Narodzenie (drugi dzień)

Dodano: 09.01.2014 r.

NOWE PRZEPISY I USTAWY W TRANSPORCIE DROGOWYM
Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców zacznie obowiązywać od 16 lipca 2013 zmiany będą dotyczyć przede wszystkim kierowców samozatrudnionych oraz przedsiębiorców wykonujących przewozy osobiście, którzy będą musieli przestrzegać norm czasu pracy a nie tylko samej jazdy.
Od 15 sierpnia 2013 wchodzą w życie zmiany ustawy o transporcie drogowym. Nowe uregulowania dotyczyć będą zabezpieczenia finansowego przewoźnika, licencji, certyfikatów kompetencji zawodowych, bazy transportowej i wymogów dla osoby zarządzającej transportem.
Dodano 06.06.2013

NOWE KWOTY DIET I DELEGACJI
Od 1 marca 2013r. będzie obowiązywało jedno wspólne rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej. Uchyli ono dwa dotychczasowe rozporządzenia w tej sprawie. W dniu 29 stycznia 2013r. Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał nowy akt wykonawczy dotyczący warunków ustalania należności z tytułu podróży służbowych na terenie kraju i za granicą. Zasadniczej zmianie ulega wysokość diety na obszarze kraju. Zostaje ona podniesiona do 30 zł. Spowoduje to jednoczesny wzrost ryczałtu za nocleg, który będzie wynosił 45 zł. Wysokość diety krajowej będzie zmniejszona w razie zapewnienia bezpłatnego wyżywienia, przy czym na śniadanie i kolację przewidziano po 25% diety, a na obiad 50% diety. Nowe rozporządzenie w sprawie podróży służbowych wprowadza górny limit zwrotu kosztów noclegu w obiektach hotelowych w podróży krajowej. Z tego tytułu przysługiwał będzie zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za dobę hotelową niż dwudziestokrotność diety, czyli 600 zł. Uregulowano także zasady odbywania zagranicznej podróży służbowej. Nowością jest możliwość ustalenia więcej niż jednego państwa docelowego podróży i w związku z tym zróżnicowanie wysokości przysługujących diet. Podobnie jak przy podróżach krajowych, dieta zagraniczna będzie pomniejszana o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przy czym rozkład procentowy diety na poszczególne posiłki jest inny niż w podróży krajowej i wynosi na śniadanie 15% diety, a na obiad i kolację po 30% diety. Niezależnie od zapewnienia pracownikowi w podróży zagranicznej całodziennego wyżywienia, przysługuje mu 25% diety.
Dodano 05.02.2013

NOWE ZASADY PRZEWOZÓW NIENORMATYWNYCH OD 18.10.2012
Definicja pojazdu nienormatywnego: Pojazd nienormatywny ?to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy; Ruch pojazdu nienormatywnego będzie dozwolony pod warunkiem:
 • uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej

kategorii,

 • przestrzegania warunków przejazdu określonych w takim zezwoleniu
 • pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego przez pilota, gdy pojazd

przekracza wskazane w ustawie wielkości

 • zachowania szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem

nienormatywnym. Zezwolenia na przewóz pojazdami nienormatywnymi wydawane będą w drodze decyzji administracyjnej, w siedmiu kategoriach, przez właściwy organ:

 • zarządca drogi- wydaje zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu

nienormatywnego, który będzie odbywał się po drogach gminnych, powiatowych lub wojewódzkich.

 • starosta- zezwolenie kategorii II i III
 • GDDKiA- zezwolenie kategorii IV, V, VI i VII.
 • Naczelnik Urzędu Celnego – w przypadku wjazdu pojazdu na teren RP.


Zakaz ruchu ciężarówek w wakacje 2012
W okresie wakacji na terenie całego kraju obowiązuje zakaz ruchu samochodów ciężarowych od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć w szkołach:

 • od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątek,
 • od godziny 8:00 do godziny 14:00 w sobotę,
 • od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedzielę.
a także w dniu 15 sierpnia od godziny 8:00 do godziny 22:00

W DNIU 07.06.2012 WCHODZĄ W ŻYCIE NOWE PRZEPISY
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na odcinkach dróg krajowych w terminie od dnia 8 czerwca 2012 r. do dnia 29 czerwca 2012 r. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 632)
Wykaz dróg objętych zakazem ruchu znajdziesz tutaj

NOWA PORA NOCNA

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców. W art. 2 dodano punkt 6a, który mówi:

 • „pora nocna“ okres czterech godzin pomiędzy godziną 00.00 i godziną 07.00; definicję pory nocnej zawartą w tym przepisie stosuje się wyłącznie do celów ustalania czasu pracy"

Ponieważ przepis ten budzi wiele kontrowersji informujemy, że kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy obowiązują dwie pory nocne:

 • wynikająca z art. 151 (7) § 1 Kodeksu Pracy: „pora nocna obejmuje 8 godzin między godz. 21.00 a 7.00“ – godziny te są brane pod uwagę do wyliczenia dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
 • wynikająca z Ustawy o czasie pracy kierowców art. 2 punkt 6a (zacytowany wyżej) – zgodnie z art. 21 w/w ustawy: „W przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekroczyć 10 godzin w danej dobie“.

Dodano: 21.03.2012 r.

ZAKAZY RUCHU W POLSCE W OKRESIE 31.10.11r-01.11.11r oraz 10–11.11.11r

Przypominamy o okresowych ograniczeniach ruchu na terytorium Polski. Zakazy dotyczą pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, na obszarze całego kraju w następujących dniach:

 • 31.10.2011 roku (poniedziałek) od 18:00 do 22:00,
 • 01.11.2011 roku (wtorek) od 08:00 do 22:00,
 • 10.11.2011 roku (czwartek) od 18:00 do 22:00,
 • 11.11.2011 roku (piątek) od 08:00 do 22:00.
WZROST PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Zgodnie z informacją zawartą na stronie Ministerstwa Finansów w przyszłym, 2012 roku, wzrosną minimalne stawki podatków od środków transportowych. Podwyżka spowodowana jest wzrostem kursu Euro w stosunku do roku ubiegłego. Różnica na niekorzyść podatników (właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, autokarów, przyczep i naczep) wynosi 11,29%. O tyle samo wzrosną więc minimalne stawki podatku od środków transportowych na 2012 r. Warto wspomnieć, iż przedmiotowy podatek jest dochodem gmin w których zarejestrowane są w/w pojazdy.

LICENCJE NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO WAŻNE PO 4 GRUDNIA 2011 ROKU!!!! Drodzy Przewoźnicy, zgodnie treścią Pisma Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury skierowanym do Przewodniczącego OZPTD z dnia 31.08.2011, podjęto decyzję o uznaniu, iż licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego jest zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w rozumieniu Rozporządzenia(WE) nr 1071/2009. Ustalono jednocześnie limit jednego roku, tj. do 04.12.2012 r. na wykazanie, że przedsiębiorca spełnia wszystkie niezbędne warunki dla wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w nowym europejskim już wymiarze.

SZYKUJE SIĘ POWAŻNA ZMIANA W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH LIMITÓW GODZIN PROWADZENIA POJAZDÓW OSOBIŚCIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW, WYKONUJĄCYCH PRZEWOZY NA ZLECENIE INNYCH PODMIOTÓW!!! Projekt dostosowujący polskie prawo do przepisów unijnych, w tym Dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego przewiduje, że przedsiębiorcy, którzy sami prowadzą pojazdy na zlecenie innych podmiotów, zostaną objęci ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. nr 92, poz. 879 z późn. zm.)!!!