Audyt przewoźnika

Audyt w obrębie transportu drogowego ma na celu wskazanie wszelkich nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa

Przeprowadzając audyt (weryfikację) dokumentacji w Państwa firmie przewozowej, kładziemy nacisk na następujące kwestie:

 • Czy spełnione są wszystkich warunków niezbędnych do uzyskania oraz utrzymania uprawnień przewozowych (WAŻNE! Od grudnia br. drastycznie wzrasta ilość warunków jakie musi spełnić przedsiębiorca aby mógł prowadzić firmę przewozową)
 • Poprawność prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji czasu pracy kierowców
 • Przygotowanie/mo­dyfikację istniejącego regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania
 • Określenie nieprawidłowości z zakresu:
  • czasu pracy kierowców
  • czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków
  • podaniem łącznej wysokości kar za poszczególne rodzaje naruszeń,
 • Wskazaniu prawnie dopuszczonych sposobów ograniczenia ewentualnych kar nakładanych przez organy kontrolne

Każdy audyt kończy się sporządzeniem raportu. Raport audytora wskazuje co i w jaki sposób należy zmienić, aby nie tylko dokumentacja była prowadzona zgodnie z przepisami, ale także aby zoptymalizować działalność przedsiębiorstwa (np. zmniejszyć koszty).

Osoba odpowiedzialna

Joanna Makowska,
tel. 32 459 1045
joanna.makowska@graczyk.com.pl

Zasięg usługi