Publikacje archiwalne

Doradztwo Podatkowe Graczyk od wielu lat aktywnie uczestniczy w propagowaniu wiedzy o prawie podatkowym, udziela porad na łamach gazet, antenie radiowej i telewizyjnej.

Przykładem mogą być cykliczne spotkania z doradcą podatkowym na antenie radia 90FM i radia Vanessa. Również w telewizji regionalnej TVT ukazał się cykl programów poradnikowych prowadzony przez Dariusza Graczyka. Media często informują o akcjach prowadzonych przez Doradztwo, czego przykładem mogą być zamieszczone poniżej teksty artykułów, które ukazały się m.in. w Tygodniku Regionalnym Nowiny i Nowinach Wodzislawskich.

Gazeta Prawna: Czy zbycie mieszkania to dochód firmy?

05.02.2007

Sprzedaż składników majątkowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej jest co do zasady przychodem z tej działalności. Mówi o tym art. 14 ust 2 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (UPDOF). Stanowi on, że przychodem z działalności jest sprzedaż tych składników majątku, które są ujęte w ewidencji środków trwałych. Jednak postanowienia art. 14 ust. 2c wykluczają z tych przychodów sprzedaż składników majątkowych, które są budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi, itp. Oznacza to, że sprzedaż mieszkania, o którym mowa w pytaniu, nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej nawet wtedy, gdy było ono (mieszkanie) ujęte w ewidencji środków trwałych i były dokonywane odpisy amortyzacyjne.

Nie oznacza to, że sprzedaż mieszkania w ogóle nie podlega podatkowi dochodowemu. W art. 10, gdzie zdefiniowano katalog źródeł przychodu, zaznaczono w ust. 3, że do sprzedaży mieszkania, które było wykorzystywane w działalności gospodarczej będą stosowane takie same przepisy jak przy sprzedaży każdej innej nieruchomości. Wynika z tego, że jeśli mieszkanie zostało sprzedane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku w którym je nabyto, to taka sprzedaż będzie przychodem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 (przychód ze sprzedaży nieruchomości). Jeśli sprzedaż mieszkania jest dokonana po upływie 5 lat, nie jest ona w ogóle przychodem w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Gdyby jednak nie upłynął jeszcze okres 5 lat, to sprzedaż takiego mieszkania będzie przychodem i zostanie opodatkowana zgodnie z art. 28 UPDOF w wysokości 10% uzyskanego przychodu.

Podatnik dokonujący sprzedaży nieruchomości, która jest opodatkowana wg art. 28 ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub e, czyli wtedy, gdy uzyskane pieniądze przeznaczy w okresie do dwóch lat na własne cele mieszkaniowe (w tym spłatę kredytu mieszkaniowego). O zamiarze skorzystania z tego zwolnienia należy zawiadomić organ podatkowy w terminie do 14 dni od daty sprzedaży nieruchomości.

Fakt nabycia nieruchomości w drodze zamiany jest w chwili sprzedaży całkowicie nieistotny i nie wpływa na sposób opodatkowania ani na wysokość podatku.

Bez względu na to, czy przy sprzedaży mieszkania powstanie przychód, czy też nie, należy w ewidencji środków trwałych zdjąć tę pozycje ze stanu z datą sprzedaży.

Autor: Dariusz Graczyk – doradca podatkowy

Gazeta Prawna: Czy Polak może otworzyć firmę w Niemczech?

29.01.2007

W Republice Federalnej Niemiec na podstawie ustawy o działalności gospodarczej obowiązuje wolność działalności gospodarczej. Oznacza to, że działalność gospodarczą może prowadzić tam każdy obywatel, również cudzoziemiec. Najprostszym sposobem rozpoczęcia przez polskie przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w Niemczech jest założenie oddziału lub filii.

Według niemieckich przepisów oddział przedsiębiorstwa jest jednostką wyodrębnioną organizacyjnie i przestrzennie z zakładu głównego. Oddział prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą, posiada oddzielną rachunkowość i wydzielony majątek. Podlega wpisowi do rejestru handlowego.

Filia natomiast jest oddziałem przedsiębiorstwa, wyodrębnionym przestrzennie i organizacyjnie, ale nie mającym samodzielności w działaniu. Filia otwierana jest zazwyczaj w celu prowadzenia promocji, badaniu rynku, prowadzenia salonu z ekspozycją towarów itd. Filia jest pod każdym względem uzależniona od zakładu macierzystego i nie może prowadzić odrębnej działalności. Nie posiada osobowości prawnej, więc jej utworzenie nie podlega wpisowi do rejestru handlowego. Wymagane jednak jest jej zgłoszenie we właściwym miejscowo urzędzie ds. gospodarczych.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, które mieszkają w Polsce, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Przy czym obowiązek ten jest realizowany z uwzględnieniem postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z postanowień umowy zawartej między Rzeczpospolita Polską a Republiką Federalną Niemiec wynika, iż dochody uzyskane za pośrednictwem oddziału w Niemczech będą opodatkowane w Niemczech, a więc są zwolnione z podatku dochodowego w Polsce. Dochody te będą jednak brane pod uwagę dla ustalenia stopy podatku, o ile dochody z prowadzonej działalności w Polsce podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. Jeżeli natomiast dochody te są opodatkowane wg stałej stawki 19% (tzw. podatek liniowy), to dochody uzyskane za pośrednictwem zakładu położonego w Niemczech nie będą miały wpływu na wysokość podatku opłacanego podatkiem liniowym. Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w Niemczech kształtują się w zależności od uzyskanego dochodu od 15 do 42%.

Podstawowa stawka podatku VAT na terytorium Republiki Federalnej Niemiec wynosi 16%, jednak są towary i usługi, które zachowują preferencyjną stawkę 7%.

Jeżeli natomiast chodzi o składki ubezpieczenia społecznego to na podstawie Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, osoba prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich podlega ustawodawstwu tego państwa, na terytorium którego zamieszkuje, jeżeli wykonuje jakąkolwiek część swojej działalności na terytorium tego państwa.

Autor: Małgorzata Frątczak-Długosz

Gazeta Prawna: Czy uwzględnić diety w rozliczeniu dochodów zagranicznych

29.01.2007

Przychody osiągnięte za granicą można pomniejszyć o przysługujące diety. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest ta część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy (…) za każdy dzień, w którym wykonywana była praca; zwolnienie dotyczy dochodów nie przekraczających rocznie równowartości trzydziestu diet (…).

Jak z powyższego wynika, osiągnięte za granicą dochody będzie Pan mógł pomniejszyć o kwotę diet przysługujących w 2006r. w Anglii za każdy dzień, w którym wykonywano pracę. W Pana przypadku za 10 dni. Za rok 2006 kwota diety za 1 dzień wynosi 32 GPB.

Uzyskane przychody należy przeliczyć na złote wg średniego kursu walut obcych z dnia uzyskania przychodów ogłoszonego przez NBP. Przeliczenia na złote przychodów uzyskanych za pracę za granicą należy dokonać wg kursu z dnia otrzymania bądź postawienia środków pieniężnych do dyspozycji, ogłaszanego przez bank, z którego usług Pan korzysta i mającego zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli bank, z którego usług się korzysta stosuje różne kursy walut i nie jest możliwe zastosowanie kursu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się kurs średni z dnia uzyskania przychodu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. W przypadku, gdyby nie korzystał Pan z usług banku, przychody należy przeliczyć na złote wg kursu średniego waluty obcej z dnia uzyskania przychodu ogłaszanego przez NBP.

Chciałabym również przypomnieć o konieczności złożenia deklaracji PIT-53 oraz wpłacenia zaliczki na podatek w wysokości 19% dochodów, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym wróci Pan do kraju.

Autor: D. Kowalczyk

1 2 3 4 5 6